Privacybeleid

Wie zijn wij?

Sikkes Airco
Hilvertsweg 163
1214JC Hilversum

Waarom dit statement?

Wij zijn er verantwoordelijk voor om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;

1.2 Gegevens door middel van functionele cookies, op de website, om de werking van de website te optimaliseren.

1.3 Gegevens Google Analytics. Het ip adres is als anoniem ingesteld binnen deze website.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken de persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

– het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

– het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

– het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

– het voldoen van wettelijke verplichtingen;

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

– de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

– voor het behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

– of uw persoonsgegevens verwerken;

– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

– bezwaren tegen het verwerken van deze persoonsgegevens;

– aanpassing van deze persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

– beperking van deze persoonsgegevens;

– verwijdering (wissen) van deze persoonsgegevens;

– overdracht van de persoonsgegevens aan u zelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van ons doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact via e-mail info@sikkesairco.nl

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl